فریده نبی زاده چیانه

درباره من

دکتر فریده نبی زاده چیانه
image

دانشیار گروه آموزشی شیمی @ دانشکده شیمی

...

محقق گوگل

(1403/3/24)

استنادات

335

h-index

11

i10-index

11

مؤلفین همکار

9

اسکوپوس

(1403/3/24)

استنادات

258

مقالات

27

h-index

9

مؤلفین همکار

28

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1387-1389

کارشناسی ارشد

دانشگاه بوعلی سینا

1389-1393

دکتری

دانشگاه بوعلی سینا

1382-1386

کارشناسی شیمی کاربردی

دانشگاه تبریز

تجارب

1399-1400

مدیر گروه شیمی

دانشکده شیمی

1397-1398

مشاور فرهنگی دانشکده شیمی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اصلاح الکترودها از طریق پوشش دهی نانو مواد با روش لایه نشانی الکتروفورتیک

مدلسازی و بهینه سازی فرآیندهای تصفیه الکتروشیمیایی با استفاده از روش پاسخ سطح

تصفیه آب با استفاده از فرآینده های اکسایش الکتروشیمیایی، غشاء، ازوناسیون و ترکیب این فرآیندها

اولویت های پژوهشی

مدلسازی فرایندهای تصفیه آب با استفاده از روش هوش مصنوعی

تصفیه پساب با استفاده از روش های الکتروشیمیایی و غشا

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/26
حذف ماده رنگزای آزو با استفاده از آندهای MWCNTs/Ti و MWCNTs-TiO2/Ti
نشریه علوم و فناوری رنگ(2017)
^فریده نبی زاده چیانه*, جلال بصیری پارسا
کارایی روش پاسخ سطح در بهینه سازی حذف رنگزای مالاشیت سبز با استفاده از زئولیت طبیعی
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2017)
^فریده نبی زاده چیانه*, 8812328003, ^علیرضا اصغری
Artificial Neural Network Modeling for Removal of Azo Dye from Aqueous Solutions by Ti Anode Coated with Multiwall Carbon Nanotubes
ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY(2017)
^فریده نبی زاده چیانه*, جلال بصیری پارسا, هادی رضایی وحیدیان
Degradation of ciprofloxacin using electrochemical oxidation by Ti/nanoSnO2-MWCNT electrode: Optimization and modelling through central composite design
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2019)
9512329008, ^فریده نبی زاده چیانه*, ^علیرضا اصغری
تخریب ماده رنگزای راکتیو نارنجی 7 با استفاده از الکترود تیتانیم پوشش داده شده با نانوذرات دی اکسید قلع و بهینه سازی به روش سطح پاسخ
نشریه علوم و فناوری رنگ(2019)
^فریده نبی زاده چیانه*, جلال بصیری پارسا
(Introducing a framework for modeling of drug electrochemical removal from wastewater based on data mining algorithms, scatter interpolation method, and multi criteria decision analysis (DID
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION(2020)
^سعید فرزین*, ^فریده نبی زاده چیانه, 9811045002, 9811328010
Application of central composite design for electrochemical oxidation of reactive dye on Ti/MWCNT electrode
JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY(2020)
^فریده نبی زاده چیانه*, محمد صادق اوستان
Application of a Novel Ti/nanoSnO2-α-Fe2O3 Anode for the Electro- Catalytic Degradation of Dye Pollutant: Optimization of Operational Parameters by Central Composite Design
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY(2020)
9611329015, ^فریده نبی زاده چیانه*, ^علیرضا اصغری
حذف همزمان چند ماده رنگزا با استفاده از روش اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی: روش کالیبراسیون چند متغیره )حداقل مربعات جزئی(
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2020)
9611329014, ^فریده نبی زاده چیانه*, ^سیده مریم سجادی
Simultaneous electrochemical decolorization of Acid Red 33, Reactive Orange 7, Acid Yellow 3 and Malachite Green dyes by electrophoretically prepared Ti/nanoZnO-MWCNTs anode: Experimental design
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY(2021)
9811328010, ^فریده نبی زاده چیانه*, ^سیده مریم سجادی
Efficient electrochemical oxidation of reactive dye using a novel Ti/nanoZnO–CuO anode: electrode characterization, modeling, and operational parameters optimization
JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY(2022)
9611329001, ^فریده نبی زاده چیانه*, ^علی عرب
Preparation and characterization of a novel polyethersulfone nanofiltration membrane modified with Bi2O3 nanoparticles for enhanced separation performance and antifouling properties
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2022)
9211320016, ^فریده نبی زاده چیانه*, مژگان شمس الدین
بهینه سازی حذف رنگزای راکتیو با استفاده از اکسایش الکتروشیمیایی با آند Ti/nanoZnO مطالعه تجربی)
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2022)
9611329001, ^فریده نبی زاده چیانه*
Improvement of characterization and application of Polyethersulfone membrane by CeO2@ SiO2 nanoparticles for drug pollutant removal
JOURNAL OF POROUS MATERIALS(2023)
9711329009, ^فریده نبی زاده چیانه*, مژگان شمس الدین
Dye Pollutant Removal from Synthetic Wastewater: A New Modeling and Predicting Approach Based on Experimental Data Analysis, Kriging Interpolation Method, and Computational Intelligence Techniques
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL INFORMATICS(2022)
9811045002, 9811328010, ^فریده نبی زاده چیانه, ^سعید فرزین*
A new methodology for the prediction of optimal conditions for dyes' electrochemical removal; Application of copula function, machine learning, deep learning, and multi-objective optimization
PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION(2024)
^فریده نبی زاده چیانه*, 9811045002, 9811328010, ^سعید فرزین
Study of novel Ti/nanoTiO2-CuO electrode preparation for electrocatalytic degradation of drug pollutant from aqueous solution
PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH(2023)
9612329007, ^فریده نبی زاده چیانه*
Artificial neural network modeling of photoeletrocatalytic removal of a azo dye using mwcnts-TiO2 composite on titanium
دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران(2016-11-16)
^فریده نبی زاده چیانه
Application of artificial neural network for the removal of azo dye by multiwall carbon nano tubes coating on titanium
دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران(2016-11-16)
^فریده نبی زاده چیانه
حذف همزمان چند ماده رنگزا با استفاده از روش اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی: روش کالیبراسیون چند متغیره (حداقل مربعات جزئی)
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
9618033009, ^فریده نبی زاده چیانه*, ^سیده مریم سجادی
حذف رنگزای راکتیو نارنجی 7 با استفاده از نانو کامپوزیت ZnO-CuO
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
9611329001, ^فریده نبی زاده چیانه*, ^علی عرب
حذف آلاینده دارویی با روش اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
9612329007, ^فریده نبی زاده چیانه*, ^علیرضا اصغری
A Novel SnO2 Electrode Preparation and its Application in Organic Degradation
بیست و ششمین سمینار شیمی تجزیه ایران(2019-08-25)
9611329015, ^فریده نبی زاده چیانه*, ^علیرضا اصغری
The effect of cetyltrimethylammonium chloride surfactant on the structure and performance of PES membrane for filtration of pharmaceutical pollutants
بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران(2022-07-26)
9611328004, ^فریده نبی زاده چیانه, ^احمد باقری*
هيبريد سيستم غشاء و فرآيندهاي اكسيداسيون الكتروشيميايي پيشرفته براي تخريب آلاينده هاي آلي
رسولي ارزو(تاریخ دفاع: 1402/12/22) ، مقطع : دكتري
حذف آلاينده ي آلي از محلول آبي به روش اكسايش الكتروشيميايي با استفاده از الكترود اصلاح‌شده Ti/nanoZnO-Bi2O3: مدل‌سازي و بهينه‌سازي
رضائي سارا(تاریخ دفاع: 1401/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مشخصه يابي و كارايي الكتروكاتاليستي الكترود جديد Ti/nanoSnO2-CeO2اصلاح شده با نانوذرات Bi2O3 در حذف داروي هيدروكلروتيازيد
كريمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/03/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و ارزيابي الكترود جديد Ti/nanoSnO2-CuO-Bi2O3: كاربرد در تخريب الكتروكاتاليستي داروي هيدروكلروتيازيد
ميرعلي مرتضائي روته زينب سادات(تاریخ دفاع: 1401/03/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت غشاء پلي اترسولفون كامپوزيت فيلم نازك و اصلاح آن با نانو ذرات اكسيد بيسموت و بررسي كارايي و مشخصه يابي غشاهاي تهيه شده
خرم مهسا(تاریخ دفاع: 1400/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصلاح غشاي پلي اتر سولفون با نانوذرات دي اكسيد سريم (CeO2) جهت حذف كارآمد الاينده دارويي
سرگلزائي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اكسايش الكتروشيميايي آلاينده دارويي با استفاده از آند هاي اصلاح شده بر پايه الكترود Ti/TiO2 در محلول آبي
اتش زران مرضيه(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت غشاء پلي اتر سولفون (PES) واصلاح آن توسط نانو ذراتSnO2 براي بهبود حذف تركيبات آلي
محمدي محمدحسين(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه كارايي آند هاي Ti/nanoZnO اصلاح شده با اكسيد هاي فلزي مختلف از قبيل CuO و Bi2O3 جهت حذف الكتروشيميايي آلاينده دارويي
مهران مينا(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از الكترود Ti / ZnO اصلاح شده با نانولوله هاي كربني چند ديواره براي رنگبري همزمان چند رنگزا با استفاده از روش كاليبراسيون چند متغيره (PLS)
محموديان فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف رنگزاي اسيد زرد 3 از محلول آبي با استفاده از روش اكسايش الكتروكاتاليستي و الكترود نانوكامپوزيتي Ti/SnO2-?Fe2O3
ميرزائي عبداليوسفي فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و شناسايي الكترود نانو كامپوزيتي Ti/TiO2-CuO براي تخريب الكتروكاتاليستي آلاينده دارويي از محلول آبي
عبداله پورملاحاجلو فائزه(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و شناسايي الكترودهاي Ti/nano ZnO و Ti/nano ZnO- CuO و كاربرد آنها در تخريب الكتروشيميايي رنگزاي راكتيو نارنجي 7
اكبري نسترن(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد الكترود تيتانيمي پوشش داده شده با كامپوزيت نانولوله هاي كربني – نانوذرات دي اكسيد قلع براي حذف آلاينده دارويي
اسماعيليان مرجان(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حذف يون كرومات از محيط آبي با استفاده از زئوليت اصلاح شده توسط مواد فعال سطحي كاتيوني
كركه آبادي فائزه(تاریخ دفاع: 1398/02/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جذب آلاينده هاي فنلي روي جاذب، TEOS تعديل شده، در حضور يون فلزي
ميرزايي نازيلا(تاریخ دفاع: 1396/03/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه گيري همزمان نيتروفنول ها با استفاده از واكنش هاي تخريب فوتوالكتروكاتاليستي و روش هاي كاليبراسيون چند متغيره
چيت كران فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليزوري پيروكلرهاي(Ln = Sm, Gd, Dy, Er, Yb)Ln2Ti2O7 و (Ln = La, Nd)Ln2Zr2O7دراپوكسيدايون سيكلواكتن
حسن زاده اصفهاني مريم(تاریخ دفاع: 1398/12/21) ، مقطع : دكتري
کاربرد الکترود تیتانیمی پوشش داده شده با نانولوله های کربنی چند دیواره برای حذف آلاینده های آلی(مجری اول)
(2018-05-13)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
واکنشگاهها   (728 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : کاربردی
واکنشگاههای شیمیایی ویژه   (553 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : کاربردی
شیمی صنعتی 1   (651 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : کاربردی
اصول محاسبات شیمی صنعتی   (612 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : کاربردی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، ایران
Nabizadeh@semnan.ac.ir
982331533199

فرم تماس